วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

แว่นกันแดดไม่จำเป็นต้องใส่กลางวัน แต่กลายเป็นเครื่องประดับเก๋ๆในงานการคืน


แว่นกันแดดไม่จำเป็นต้องใส่กลางวัน แต่กลายเป็นเครื่องประดับเก๋ๆในงานการคืน
ความจำเป็นในการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจผู้บริหารจะต้องแว่นกันแดดเผชิญกับการตัดสินใจทางเลือกที่เป็นไปได้สองหรือมากกว่าหรือไม, หรือไม่ควร ดำเนินการวิจัย สรุปว่าความจำเป็นในการวิจัยขึ้นอยู่กับ ข้อจำกัดต้านเวลา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ลักษณะนิสัยที่จะต้องทำการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและต้นทุนกับคุณค่าในการวิจัยและ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจข้อจำกัดด้านเวลาการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นระบบ ต้องใช้เวลา ตัวอย่างการบริหารจัดการในการตัดสินใจหลายๆ ตัวอย่างนัน พบว่า แว่นกันแดดสวยๆการตัดสินใจต้องทำอย่าง กะพันหัน จึงไม่มีเวลาในการทำการวิจัย ในการตัดสินใจสรุปบางครั้งข้อมูลไม่เพียงพอหรือความเข้าใจใน สถานการณ์อย่างละเอียด การใช้ประโยชน์ของข้อมูล บ่อยครั้งที่ผู้บริหารมีข้อมูลเพียงพอทำให้ ตัดสินใจไม่ต้องทำการวิจัย เมื่อขาดแคลนข้อมูลก็ทำการวิจัยธรรมชาติของการตัดสินใจ มูลค่าแว่นตาป้องกันแดดของการวิจัยและการสืบค้นข้อมูล ทางธุรกิจจะฃึนอยู่กับธรรมชาติของการตัดสินใจ ไม่ต้องการเงินลงทุนมากมาย เพราะในการตัดสินใจหาก แว่นกรองแสงแดดต้องการให้ตัดสินใจไต้อย่างแน่นอน ข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและด้นทุนกับคุณค่าในการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจในการตัดสินใจต้นทุนในการวิจัย ผู้บริหารแว่นส์ปรอทต้องพิจารณาชั่งนำหนักมูลค่าที่ไต้รับ ทางการวิจัยคุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตัดสินใจในการทำการวิจัยผู้บริหารมักจะถามคำถามต่อไปนี้จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อการวิจัยเท่าไรจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่ไค้จากการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจมา ปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจในเรื่องคำนวณค่าใช้จ่ายไต้อย่างเพียงพอไต้หรือไม่จะหาแหล่งเงินทุนที่ดีที่ฤ[ดที่นำมาใช้ไต้อย่างไร
แว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น