วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

แว่นตาปั่นจักรยาน


แว่นตาปั่นจักรยาน
อีกด้วย การบันทึกอย่างระมัดระวังของจำนวนการสัมแว่นกันแดดภาษณ์ที่สมมูรณ์แบบจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการของการสุ่มตัวอย่างถูกดำเนินการและควบคุมดูแลอย่างถูกต้องครบถ้วนการทวนสอบโดยการสัมภาษณ์ซํ้าผู้ดูแลควบคุมจะคอยควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สัมภาษณ์ใช้วิธีการสุ่มที่ถูกต้องและแว่นตากันแดดตรวจสอบผู้สัมภาษณ์ว่าไม,ไต้กล่าวเท็จ ผู้ดูแลควบคุมจะทวนสอบประมาณ ของการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ซํ้า โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์จะไม่ทำชำ แต่ผู้ดูแลควบคุมต้องติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์ซํ้าและถามเกี่ยวกับการ สัมภาษณ์และปฏิกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ ในขณะที่การเก็บข้อมูลพืนฐานประชากร เพื่อตรวจสอบการ หลอกลวงผู้สัมภาษณ์ แว่นปั่นจักรยานการทวนสอบเป็นสิ่งที่สามารถชี้บ่งไต้ว่าผู้สัมภาษณ์หลอกลวงโดยไม่ไต้มีการติดต่อ กับผู้ให้สัมภาษณ์จริง อย่างไรก็ตาม ก็อาจไม่สามารถต้นแว่นแฟชั่นพบความจริงจากรูปแบบที่แนบเนียนมาก ของการ หลอกลวงเฉพาะไนบางส่วนของการสัมภาษณ์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา การทวนสอบทางโทรศัพท์จะช่วยยํ้า เตือนความทรงจำของพบักงานสัมภาษณ์บ่อยๆ เพื่อไห้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของพวกเขา แว่นกันแดดน้ำหนักเบาแต่การทวนสอบหาก ไต้สัมภาษณ์ผิดคนในกลุ่มตัวอย่างเดิมก็สามารถเกิดความผิดพลาดไต้ข้อมูลที่แน่นอนอาจไมจำเป็นแว่นกันแดดเลนส์กระจกต้องพิสูจน้โดยการสัมภาษณ์ใหม่ เช่น ถ้าผู้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ นำคอมพิวเตอร์มาช่วย ซึ่งไม่รู้เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกกดด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มา ภ่ :วน'ของ'ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวผู้สัมภาษณ์การจำแนกรหัสพื้นที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ เมือง รห้สไปรษณีย์ อาจช่วยในการทวนสอบข้อเท็จจริงของการสัมภาษณ์ไต้ คอมพิวเตอร์สามารถระบุตัว พนักงานที่หลอกลวงการสัมภาษณ์ไต้โดยวิธีทำการบันทึกโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา
แว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น