วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ประโยชน์ของการสวมแว่นกันแดด


ประโยชน์ของการสวมแว่นกันแดด
ประสบการณ์ควรจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับภูมิหลังขององค์กร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การถามคำถาม วิธีการ เรียกกลับ แว่นกันแดดและข้อมูลเฉพาะอื่นๆ ในการทำวิจัยหากมีการแนะนำพิเศษ หรือเกี่ยวกับเวลาที่จำกัดในการสัมภาษณ์สิ่งเหล่านีควรอยู่ในที่ประชุม ด้วย นอกจากนั้น คำ เนะนำสำหรับการจัดการควบคุมคำถามหลักทังหลายก็มีความสำคัญในการจัดการกับ คำถามเป็นสิ่งสำคัญ และขั้นตอนนีผู้จัดการโครงการวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดทังหมด เกี่ยวกับการวิจัยให้ผู้สัมภาษณ์ทราบ เพราะเมื่อผู้สัมภาษณ์ออกภาคสนาม จะทำให้การตอบข้อคำถามจากแว่นตากันแดด ผู้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนฃึนการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพอใดในการเลือกตัวอย่าง จากข้อสรุปจะครอบคลุมถึงวิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวนที่จะวิจัยผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อ ผู้สัมภาษณ์เสือกผู้ถูกสัมภาษณ์ มีความเป็นไปได้ที่จะเสือกด้วยความลำเอียง นี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในกรณีที่สุ่ม ตัวอย่างแบบการใช้ส่วนแบ่งแต่จะเห็นได้น้อยในกรณีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเลือกสัมภาษณ์บ้านทุกๆ หลังจากกลุ่มตัวอย่างถูกคัดเสือกโดยผู้สัมภาษณ์จะไตรตรองแว่นกันแดดผู้หญิงเลือกเองในการจำแนกหน่วยของกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลควรหลีกเลี่ยงการกระทำตามคำบอกเล่าจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจริงของผู้ตอบ แฯบสอบถาม ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งของความผิดพลาดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างก็ได้ ความพยายามใน การเก็บข้อมูลต้องคำแว่นกันแดดราคาถูกนึงถึงในการ!เกอบรมและการควบคุมการบริหารจะทำให้ความผิดพลาดลดจำนวนลง ได้มาก นอกจากนั้น ป้ญหาในการคัดเสือกกลุ่มตัวอย่างอื่นที่กำลังเผชิญอยู่กับตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่องเวลาและระบุสถานที่ก็คือ ต้องเกิดความสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย แว่นกันแดดผู้ชายอย่างไรก็ตาม การด้นหาหน่วย ตัวแทนของตัวอย่างที่ถูกต้องก็ถึอว่าการเก็บข้อมูลประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งทางการควบคุมพนักงานสำรวจภาคสนาม !เกอบรมผู้สัมภาษณ์จะทำให้การสัมภาษณ์มีโอกาสผิดพลาดหรือมีอคติจาก คำถามน้อยมากก็ตาม แต่โอกาสของความผิดพลาดในสนามก็ยังคงต้องคำนึงถึงการดูแลควบคุมผู้สัมภาษณ์ ส่วนบุคคล ผู้สัมภาษณ์ทางโทรคัพทัและผู้สัมภาษณ์อื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการติดต่อสื่อสารแว่นกันแดดแฟชั่น ที่ได้รับการอบรมมาสามารถนำมาใช้ได้จริงการดูแลควบคุมการสัมภาษณ์เหมือนการดูแลควบคุมอื่นๆ เป็นการพยายามควบคุมผู้ปฏิบัติการ การดูแลควบคุมในสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบว่าวิธีการได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติการได้มี การสัมภาษณ์จริง มีการเก็บแบบสอบถามหรือเครื่องมืออื่นๆ ทุกวันและเรียบเรียงให้สมบุรณ์และอ่านได้ง่าย ถ้ามีป้ญหาเกิดขึ้นผู้ดูแลควบคุมจะช่วยดูแลแก้ไขและเตรียมเพิ่มการ!เกอบรมเมื่อจำเป็น
แว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น