วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การเลือกแว่นกันแดดให้เข้ากับรูปหน้าสำหรับผู้หญิง

การเลือกแว่นกันแดดให้เข้ากับรูปหน้าสำหรับผู้หญิง


บทที่ 12การวิเคราะห์แว่นกันแดดความแปรปรวนจากบทที่ 10 ไค้กล่าวถึงการทดสอบสมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม และทดสอบความ แตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ตัวสถิติ 2 และ I ในบทนี้ กล่าวถึงการเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม เช่น เปรียบเทียบประสิทธิภาพของนำมันหล่อลื่น 5 ชนิด เปรียบแว่นตากันแดดเทียบอายุการใช้งานของยางรถยนต์4ยี่ห้อ เปรียบเทียบการประหยัดไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 6 บริษัทเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 4 เครื่อง เปรียบเทียบวิธีการลดความอ้วน 5 วิธี เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวจ้าวลูกผสม 6 พันธุแว่นกันแดดผู้หญิงเปรียบเทียบอาหารสัตว์4 สูตรการเปรียบเทียบเหล่านี้หากใช้การทดสอบแบบ I หรือ 2 ต้องทำการเปรียบเทียบทีละคู่ เช่น เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักร 3 ชนิดต้องทำการทดสอบถึง 3 ครั้ง ด้วยกัน คือ ทดสอบ  กับ 8 ทดสอบ กับ 0 และทดสอบ 8 กับแว่นกันแดดผู้ชาย ยิ่งถ้ามีสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบหลายๆ กลุ่ม จำนวนครั้งของการ ทดสอบก็มากตามไปด้วยซึ่งเป็นการยุ่งยากและสิ้นเปลืองแว่นกันแดดกรองแสงและทำให้การสธุปผลเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ สูงขึนตามไปด้วย นักสถิติ จึงไต้ต้นคว้าหาวิธีทดสอบทางสถิติที่ใช้ทดสอบ ความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยทีละหลายๆ กลุ่ม โดยทดสอบเพียงครังเดียว เรียกว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งมีข้อตกลงพืนฐานว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแว่นกันแดดพับได้แบบปกติมีความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มเท่ากันการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไต้จากการทดลองมาแว่นสายตากันแดดกกว่าข้อมูลที่ไต้จากการ สำรวจ เพราะว่าข้อมูลที่ไต้จากการทดลองนันสามารถควบคุมตัวแปรไต้ ส่วนข้อมูลที่ไต้จากการสำรวจนั้นไม่ สามารถควบคุมตัวแปรไต้การที่จะให้ไต้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแต่ละแบบต้องมีการ
แว่นกันแดด

1 ความคิดเห็น: